Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và chuyển giao Công nghệ

1. Giới thiệu

- Tên gọiTrung tâm Nghiên cứu Khoa học và chuyển giao Công nghệ, trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục và chuyển giao Công nghệ Việt Nam.

- Tên gọi tiếng Anh: Center for Scientific Research and Technology Transfer

- Trụ sở chính: P.301, nhà 6, ngõ 5, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Email: info@vett.edu.vn

- Thành lập theo quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giáo dục và chuyển giao Công nghệ Việt Nam.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Đề xuất và triển khai các đề tài nghiên cứu, dự án khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực sau:

+ Khoa học tự nhiên: nghiên cứu phát triển vật liệu mới trong lĩnh vực quang – điện, xúc tác, dược phẩm và môi trường.

+ Khoa học xã hội và nhân văn: nghiên cứu về văn hóa, lịch sử các vùng miền phục vụ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương; nghiên cứu về con người, xã hội trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

+ Khoa học giáo dục: nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong hoạt động dạy – học, kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tổ chức các hoạt động hợp tác, trao đổi nghiên cứu khoa học và đào tạo với các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo quy định của Trung tâm và Công ty.

- Tư vấn, đánh giá, phát triển thị trường khoa học, công nghệ, phổ biến và chuyển giao các kết quả nghiên cứu.

- Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng người lao động của đơn vị theo quy định của Công ty.

- Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Trung tâm và Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.

3. Quyền và nghĩa vụ

- Tự chủ trong hoạt động, tự chịu trách nhiệm và tự chủ về tài chính nhưng không có tư cách pháp nhân.

- Chủ động liên kết, hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm không trái pháp luật hiện hành và quy chế, điều lệ của Công ty.

- Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Công ty bổ nhiệm. Các chức danh khác từ Phó Giám đốc trở xuống do Giám đốc Trung tâm chủ động tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc bãi miễn, chấm dứt hợp đồng.

- Kế hoạch hoạt động hàng năm phải báo cáo và thông qua Công ty tùy theo các nhiệm vụ cụ thể trong chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.